جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

* چارتری هواپیمایی ایران ایرتور
- نرخ بالای 405 هزار تومان تا قبل از ساعت 12 سه روز قبل از پرواز 30% - تا قبل از ساعت 12 یک روز قبل از پرواز 40% - از ساعت 12 روز قبل از پرواز به بعد 50%
- نرخ بالای 245 تا 405 هزار تومان تا قبل از ساعت 12 سه روز قبل از پرواز 40% - تا قبل از ساعت 12 یک روز قبل از پرواز 50% - از ساعت 12 روز قبل از پرواز به بعد 60%
- نرخ بالای 155 تا 245 هزار تومان تا قبل از ساعت 12 سه روز قبل از پرواز 60% - تا قبل از ساعت 12 یک روز قبل از پرواز 70% - از ساعت 12 روز قبل از پرواز به بعد 80%
نرخ 155 هزار تومان و زیر آن 95%

جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
 • هواپیمایی آسمان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پرواز
  D I Z A30%50%50%
  E100%100%100%
  L H K B50%70%70%
  Y V S U R X Q N T M O40%60%60%

 • هواپیمایی تابان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  U H B E W J S O Q X100%100%100%100%100%
  V Z L Y K N20%30%40%50%50%

 • هواپیمایی آتا
  کلاس پروازیتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
  all30%50%60%60%

 • هواپیمایی ایران ایر
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all30%30%60%60%60%

 • هواپیمایی سپهران
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 2 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all30%40%50%75%75%

 • هواپیمایی کاسپین
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  K KF L LF LB LH50%50%80%80%80%
  M40%40%70%70%70%
  V A F U D IF IB IH IE I100%100%100%100%100%
  W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD30%30%50%50%50%

 • هواپیمایی معراج
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
  B30%40%60%
  H M20%30%50%
  P100%100%100%
  Y40%50%70%

 • هواپیمایی کارون
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all30%30%50%65%65%65%

 • هواپیمایی قشم ایر
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  A R Y V M Q30%40%60%60%70%
  N K100%100%100%100%100%

 • هواپیمایی وارش
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 2 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا 2 ساعت مانده به پرواز
  M V U P S R VI UI PI SI RI WI LI KI QI YI NI HI40%50%60%80%
  NN HH100%100%100%100%
  UU VV MM LL KK QQ PP SS RR WW10%30%50%50%
  W L K Q Y N H I J MN VN PN RN LN KN QN YN HN IN60%70%80%95%

 • هواپیمایی ماهان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
  C30%40%70%
  I20%40%50%
  L15%40%50%
  N20%50%70%
  S X T V Q P R Y B BH10%30%50%
  U90%90%95%
  W WW WA WS CC WQ20%50%70%

 • هواپیمایی کیش ایر
  کلاس پروازیتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  J C Y H V R D20%40%
  Q M N L O25%50%

 • هواپیمایی زاگرس
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعدتا 30 دقیقه قبل از پرواز
  B D E S25%30%40%50%50%
  H Q L45%50%60%80%80%
  I T U A15%20%30%40%40%
  M N R35%40%50%70%70%
  P V Y K50%100%100%100%100%
  W100%
  Z X F10%15%20%30%30%